از کلیه اساتید و هنرمندان که توانمندی و تخصص تدریس و برگزاری سمینار در حوزه مهارتهای فرهنگی و هنری را دارند

دعوت میگردد جهت همکاری از طریق فرم ذیل اعلام فرمایند .