پس از دریافت رمز ، نام کاربری، و لینک ورود از طریق ایمیل و یا پیامک میتوانید در ساعت مشخص شده جهت برگزاری به محیط وبینار وارد شوید .